Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 19 2018

9731 4766 390
Reposted from777727772 777727772 vianikotyna nikotyna
0361 789d 390
że go uratuję.
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viaaynis aynis

January 07 2018

5325 4b36 390
Reposted fromnyaako nyaako viaPolinda Polinda

July 10 2015

7589 3df9 390
Reposted fromjasminum jasminum viailovegreen ilovegreen
3027 129c 390
Reposted fromoopsiak oopsiak viailovegreen ilovegreen
3027 129c 390
Reposted fromoopsiak oopsiak viailovegreen ilovegreen
2831 40a4 390
Reposted fromfelicka felicka viamariMo mariMo
1648 ae0b 390
Reposted fromviperssj3 viperssj3 viaFif Fif
Reposted fromcarfreitag carfreitag viaFif Fif

July 09 2015

8682 215f
Reposted fromrandommanrunning randommanrunning viairmelin irmelin

July 05 2015REEM ACRA Pre-Fall 2015 — Details
Reposted fromstockholmsyndrome stockholmsyndrome viasavor savor


REEM ACRA Pre-Fall 2015 — Details
Reposted fromstockholmsyndrome stockholmsyndrome viasavor savor
8762 d6d5 390
Reposted fromkarmacoma karmacoma viasavor savor
8762 d6d5 390
Reposted fromkarmacoma karmacoma viasavor savor
5460 7ba4 390
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain viasavor savor
3629 275c 390
Reposted fromfoods foods viasavor savor

July 04 2015

0773 4b36 390
Reposted fromzciach zciach
Są miliony melodii, które łatwo znaleźć i zawsze będą inne, nowe. Ale Włóczykij nie zwracał na nie uwagi, niech sobie odlatują, gdzie chcą, to były letnie piosenki, dla kogokolwiek. Wczołgał się do namiotu i zakopał w śpiworze, naciągając go na głowę. Delikatny szum deszczu i spływającej wody nie zmieniał się, dźwięczała w nim wciąż ta sama, łagodna nuta samotności i doskonałości.
— Tove Jansson
Reposted fromrapsodia rapsodia

July 03 2015

Auguste Delagrancecockend:

The mummified heart is said to be that of vampire Auguste Delagrance, responsible for the deaths of more than forty people back in the 1900, a period of vampirism in the USA. When he was identified, Delagrance was hunted down by a Romano Catholic priest and a Voodoo Hougan, and was destroyed in 1912.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl